dijous, 26 de juny de 2014

Manifiesto en favor de la continuidad de las Cooperativas de Crédito y Cajas Rurales de la C. Valenciana

El 24 de junio, La Universitat de València, en su Consejo de Gobierno, aprovó su adhesión al "Manifiesto en favor de la continuidad de las Cooperativas de Crédito y Cajas Rurales de la Comunidad Valenciana", el cual había sido presentado el 9 de mayo en la Facultad de Economía con el soporte de la propia Facultad en la figura de su Decano Vicent Soler i Marco; del Instituto de Economía Social, Cooperativismo y Emprendimiento IUDESCOOP en la figura de su Director Joan Ramon Sanchis; y de los cuatro grupos parlamentarios de las Cortes Valencianas (PPCV, PSPV_PSOE, EUPV y Compromís). También estuvieron presentes las cooperativas de crédito y cajas rurales valencianas.
Ahora se abre un proceso de reflexión con el fin de conseguir el mayor número posible de adhesiones al manifiesto entre el conjunto de instituciones y organizaciones públicas y privadas de la sociedad valenciana.

El texto del Manifiesto es el siguiente (en valencià i en castellano):
 
Manifest en favor de la continuïtat de les Cooperatives de Crèdit i Caixes Rurals de la Comunitat Valenciana
Aquest document és el resultat d’un procés de reflexió compartida pels acadèmics de les Universitats Valencianes, els representants dels sectors de l’economia valenciana afectats (caixes rurals, cooperatives de crèdit, cooperatives agràries i cooperatives de Treball Associat) i els partits polítics amb representació a les Corts Valencianes, tots ells preocupats per la situació actual que pateix el sistema financer valencià. La finalitat del document és la d’obrir un debat en la societat valenciana sobre la necessitat de conservar el sistema bancari autòcton valencià que encara ens queda, després del procés de reestructuració financera portat endavant durant els quasi 6 anys de crisi econòmica que duguem, i oferir una solució a la situació actual de les cooperatives de crèdit i caixes rurals valencianes per a garantir la seua continuïtat i així contribuir a la recuperació de l’economia productiva valenciana.
  1. Situació actual del sistema bancari valencià. El procés de reestructuració del sistema financer realitzat al conjunt de l’Estat espanyol durant el període de crisi econòmica iniciat al 2008 ha suposat la desaparició de la major part de les caixes d’estalvis valencianes i podria posar en perill el manteniment de les cooperatives de crèdit i caixes rurals que encara existeixen. Actualment, el sistema bancari valencià està composat per una caixa d’estalvis, Caixa Ontinyent, i 31 caixes rurals/cooperatives de crèdit, de les quals, 18 estan integrades en el Grupo Cooperativo Cajamar, 8 formen part de la Asociación Española de Cajas Rurales i 5 no formen part de cap dels dos grups però han adquirit participacions del Banco de Crédito Social Cooperativo constituït per Cajamar. Aquestes 31 caixes rurals/cooperatives de crèdit suposen una quota de mercat del 12% dels dipòsits i del 9% dels crèdits del sistema bancari valencià, amb 310 oficines, 1.525 treballadors, 6.000 milions d'euros en crèdits i 5.700 milions d’euros en dipòsits. Al conjunt de l’estat espanyol existeixen 65 cooperatives de crèdit i caixes rurals, quasi la meitat per tant estan a la Comunitat Valenciana, amb 2.800.000 socis, 4.651 oficines, 18.910 treballadors, 135.000 milions d’euros en actius totals, 88.000 milions en crèdits i 94.000 milions en dipòsits.
  1. Les Caixes Rurals i les Cooperatives de Crèdit són necessàries per a la recuperació de l’economia valenciana. Les Caixes Rurals i les Cooperatives de Crèdit són entitats financeres dedicades preferentment al finançament: del món rural de les cooperatives valencianes, i també dels sectors industrial i de serveis, amb una forta tradició històrica a la Comunitat Valenciana. Es tracta d’entitats financeres centenàries que sorgeixen des de l’àmbit local directament vinculats a les necessitats creditores de sectors estratègics per a l’economia valenciana com l’agricultura, la indústria i els serveis i que tenen el seu origen en el model europeu de les Cooperatives de Crèdit i Caixes Rurals. Són entitats financeres arrelades al territori, la seua activitat bancària està dirigida al finançament de l’economia real i productiva, en particular a les empreses locals i l’emprenedoria, i una part dels seues beneficis econòmics es reverteixen a la societat a través del patrocini d’activitats socials, culturals i artístiques de la comunitat local. Són, per tant, una banca socialment responsable, necessària per a la recuperació del teixit productiu i per al manteniment dels principals sectors econòmics valencians, especialment de treball associat i de consum per al desenvolupament del cooperativisme agrari.
  1. Obrir el debat sobre el model organitzatiu futur de les Caixes Rurals i les Cooperatives de Crèdit valencianes. La bancarització de les cooperatives de crèdit i les caixes rurals suposarà la seua desaparició i la consolidació d’un model de banca comercial de grans dimensions, la qual cosa esdevindrà en un sector bancari fortament concentrat i un mercat oligopolístic dominat per 6 grans bancs. Açò suposaria un greu perjudici per als consumidors bancaris, tant per a les economies domèstiques (particulars) com per a les empreses de xicoteta i mitjana dimensió, especialment les cooperatives. Les caixes rurals i les cooperatives de crèdit són entitats financeres independents sòlides i viables destinades a cobrir les necessitats financeres dels xicotets estalviadors i de les xicotetes i mitjanes empreses. Cap caixa rural/cooperativa de crèdit ha necessitat ser rescatada ni ha rebut diners públics durant la crisi actual i la majoria compleixen amb les exigències de capital i de solvència imposades per la Unió Europea. Actualment existeixen dins del sector diferents models organitzatius tots ells basats en els principis del cooperativisme de crèdit i, per tant, vàlids. Cap model ha d’imposar els seus criteris a d’altres, si no que cadascuna de les caixes rurals/cooperatives de crèdit existents ha de decidir, lliurement i sense pressions de cap tipus (ni empresarials ni polítiques), quin model és el més apropiat per a realitzar la seua activitat bancària. Les caixes rurals són entitats basades en el principi de la gestió democràtica i, per tant, els seus socis, reunits en assemblea general, són els que han de decidir el seu futur.
  1. Afavorir la cooperació i les aliances en les Caixes Rurals/Cooperatives de Crèdit. Garantida la independència jurídica de cada Caixa Rural/Cooperativa de Crèdit, la cooperació entre caixes rurals/cooperatives de crèdit i entre aquestes i altres classes de cooperatives és necessària. Es pot fer front als processos de globalització econòmica i a les exigències del mercat i de la Unió Europea mantenint el caràcter de banca local socialment responsable, mitjançant estratègies de cooperació i aliances. Amb aquestes estratègies, les caixes rurals/cooperatives de crèdit poden accedir als recursos i les capacitats adequades per a atendre les necessitats, actuals i futures, dels seus clients, com ara l’ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, la oferta de productes i serveis bancaris de tot tipus, la professionalització de la gestió i la qualificació dels seus recursos humans. El model de cooperació en les cooperatives de crèdit i caixes rurals és un model de forta tradició a la resta de països de la Unió Europea com ara Alemanya, França, Holanda, Finlandia, Austria o Italia. En aquests països, la quota de mercat de les cooperatives de crèdit arriba al 20-25% del seu sistema bancari. Al conjunt de la Unió Europea existeixen 3.600 caixes rurals amb 56 milions de socis, 215 milions de clients, 850.000 treballadors i 71.000 oficines.
  1. Exigir a les Administracions Públiques i als Governs (Autonòmic i Central) que garantisquen la continuïtat de les Caixes Rurals i les Cooperatives de Crèdit. El sistema econòmic i social de la Comunitat Valenciana necessita d’una banca pròpia valenciana com ara les caixes rurals i les Cooperatives de Crèdit. El Govern València, mitjançant la Conselleria d’Economia, ha de garantir el futur de les caixes rurals i cooperatives de crèdit valencianes. L’Institut Valencià de Finances, ha de ser l’instrument al servei del finançament de l’economia valenciana i al servei del funcionament de les caixes rurals i les cooperatives de crèdit, i de les seccions de crèdit de les cooperatives agràries. A més de realitzar les seues tasques de control i de inspecció bancàries en coordinació amb el Banc d’Espanya, ha de desenvolupar totes aquelles accions públiques dirigides a facilitar l’accés al crèdit al sistema productiu valencià afavorint l’activitat d’intermediaris financers de les caixes rurals i les cooperatives de crèdit de la Comunitat Valenciana. L’economia valenciana necessita una banca pròpia i socialment responsable que desenvolupe la seua activitat financera en els àmbits local i comarcal amb un model de gestió de proximitat i democràtic i els poder públics han de garantir aquest tipus de banca.
Manifiesto en favor de la continuidad de las Cooperativas de Crédito y Cajas Rurales de la Comunidad Valenciana
Este documento es el resultado de un proceso de reflexión compartida por los académicos de las Universidades Valencianas, los representantes de los sectores de la economía valenciana afectados (cajas rurales, cooperativas de crédito, cooperativas agrarias y cooperativas de Trabajo Asociado) y los partidos políticos con representación en las Cortes Valencianas, todos ellos preocupados por la situación actual que padece el sistema financiero valenciano. La finalidad del documento es la de abrir un debate en la sociedad valenciana sobre la necesidad de conservar el sistema bancario autóctono valenciano que aún nos queda, después del proceso de reestructuración financiera llevado a cabo durante los casi 6 años de crisis económica que llevamos, y ofrecer una solución a la situación actual de las cooperativas de crédito i cajas rurales valencianas para garantizar su continuidad i así contribuir a la recuperación de la economía productiva valenciana.
  1. Situación actual del sistema bancario valenciano. El proceso de reestructuración del sistema financiero realizado en el conjunto del Estado español durante el período de crisis económica iniciado el 2008 ha supuesto la desaparición de la mayor parte de las cajas de ahorros valencianas y podría poner en peligro el mantenimiento de las cooperativas de crédito y cajas rurales que aún existen. Actualmente, el sistema bancario valenciano está compuesto por una caja de ahorros, Caixa Ontinyent, y 31 cajas rurales/cooperativas de crédito, de las cuales, 18 están integradas en el Grupo Cooperativo Cajamar, 8 forman parte de la Asociación Española de Cajas Rurales y 5 no forman parte de ninguno de los dos grupos pero han adquirido participaciones del Banco de Crédito Social Cooperativo constituido por Cajamar. Estas 31 cajas rurales/cooperativas de crédito suponen una cuota de mercado del 12% de los depósitos y del 9% de los créditos del sistema bancario valenciano, con 310 oficinas, 1.525 trabajadores, 6.000 millones de euros en créditos y 5.700 millones de euros en depósitos. En el conjunto del Estado español existen 65 cooperativas de crédito y cajas rurales, casi la mitad por tanto están en la Comunidad Valenciana, con 2.800.000 socios, 4.651 oficinas, 18.910 trabajadores, 135.000 millones de euros en activos totales, 88.000 millones en créditos y 94.000 millones en depósitos.
  1. Las Cajas Rurales y las Cooperativas de Crédito son necesarias para la recuperación de la economía valenciana. Las Cajas Rurales y las Cooperativas de Crédito son entidades financieras dedicadas preferentemente a la financiación: del mundo rural de las cooperativas valencianas, y también de los sectores industrial y de servicios, con una fuerte tradición histórica en la Comunidad Valenciana. Se trata de entidades financieras centenarias que surgen desde el ámbito local directamente vinculadas a las necesidades crediticias de sectores estratégicos para la economía valenciana como la agricultura, la industria y los servicios y que tienen su origen en el modelo europeo de las Cooperativas de Crédito y Cajas Rurales. Son entidades financieras arraigadas al territorio, su actividad bancaria está dirigida a la financiación de la economía real y productiva, en particular a las empresas locales y el emprendimiento, y una parte de sus beneficios económicos revierten en la sociedad a través del patrocinio de actividades sociales, culturales y artísticas de la comunidad local. Son, por tanto, una banca socialmente responsable, necesaria para la recuperación del tejido productivo y para el mantenimiento de los principales sectores económicos valencianos, especialmente de trabajo asociado y de consumo para el desarrollo del cooperativismo agrario.
  1. Abrir el debate sobre el modelo organizativo futuro de las Cajas Rurales y las Cooperativas de Crédito valencianas. La bancarización de las cooperativas de crédito y las cajas rurales supondrá su desaparición y la consolidación de un modelo de banca comercial de grandes dimensiones, lo que derivará en un sector bancario fuertemente concentrado y un mercado oligopolístico dominado por 6 grandes bancos. Esto supondría un grave perjuicio para los consumidores bancarios, tanto para las economías domésticas (particulares) como para las empresas de pequeña y mediana dimensión, especialmente las cooperativas. Las cajas rurales y las cooperativas de crédito son entidades financieras independientes sólidas y viables destinadas a cubrir las necesidades financieras de los pequeños ahorradores y de las pequeñas y medianas empresas. Ninguna caja rural/cooperativa de crédito ha necesitado ser rescatada ni ha recibido dinero público durante la crisis actual y la mayoría cumplen con las exigencias de capital y de solvencia impuestas por la Unión Europea. Actualmente existen dentro del sector, diferentes modelos organizativos todos ellos basados en los principios del cooperativismo de crédito y, por tanto, válidos. Ningún modelo ha de imponer sus criterios a los otros, si no que cada una de las cajas rurales/cooperativas de crédito existentes ha de decidir, libremente y sin presiones de ningún tipo (ni empresariales ni políticos), qué modelo es el más apropiado para realizar su actividad bancaria. Las cajas rurales son entidades basadas en el principio de la gestión democrática y, por tanto, sus socios, reunidos en asamblea general, son los que han de decidir su futuro.
  1. Favorecer la cooperación y las alianzas en las Cajas Rurales/Cooperativas de Crédito. Garantizada la independencia jurídica de cada Caja Rural/Cooperativa de Crédito, la cooperación entre cajas rurales/cooperativas de crédito y entre estas y otras clases de cooperativas es necesaria. Se puede hacer frente a los procesos de globalización económica y a las exigencias del mercado y de la Unión Europea manteniendo el carácter de banca local socialmente responsable, mediante estrategias de cooperación y alianzas. Mediante estas estrategias, las cajas rurales/cooperativas de crédito pueden acceder a los recursos y las capacidades adecuadas para atender las necesidades, actuales y futuras, de sus clientes, como por ejemplo el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, la oferta de productos y servicios bancarios de todo tipo, la profesionalización de la gestión y la cualificación de sus recursos humanos. El modelo de cooperación en las cooperativas de crédito y cajas rurales es un modelo con fuerte tradición en el resto de países de la Unión Europea como Alemania, Francia, Holanda, Finlandia, Austria o Italia. En estos países, la cuota de mercado de las cooperativas de crédito llega al 20-25% de su sistema bancario. En el conjunto de la Unión Europea existen 3.600 cajas rurales con 56 millones de socios, 215 millones de clientes, 850.000 trabajadores y 71.000 oficinas.
  1. Exigir a las Administraciones Públicas y a los Gobiernos (Autonómico y Central) que garanticen la continuidad de las Cajas Rurales y las Cooperativas de Crédito. El sistema económico y social de la Comunidad Valenciana necesita de una banca propia valenciana como son las cajas rurales y las Cooperativas de Crédito. El Gobierno Valenciano, por mediación de la Consellería de Economía, ha de garantizar el futuro de las cajas rurales y cooperativas de crédito valencianas. El Instituto Valenciano de Finanzas, ha de ser el instrumento al servicio de la financiación de la economía valenciana y al servicio del funcionamiento de las cajas rurales y las cooperativas de crédito, y de las secciones de crédito de las cooperativas agrarias. Además de realizar sus funciones de control y de inspección bancarias en coordinación con el Banco de España, ha de desarrollar todas aquellas acciones públicas dirigidas a facilitar el acceso al crédito al sistema productivo valenciano favoreciendo la actividad de intermediarios financieros de las cajas rurales y las cooperativas de crédito de la Comunidad Valenciana. La economía valenciana necesita una banca propia y socialmente responsable que desarrolle su actividad financiera en los ámbitos local y comarcal con un modelo de gestión de proximidad y democrático y los poderes públicos han de garantizar este tipo de banca.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada